GDPR compliancy

Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Wie contacteren in geval van vragen?

PSAQ is een merknaam, de tool en gegevens worden beheerd door Investment & Promotion NV, met maatschappelijke zetel te Achtmeersstraat 60 te Deinze verder I&P genoemd is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0455.833.583. I&P is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. I&P verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding. Uw rechten vindt u terug in punt 6 hieronder. Alle contactgegevens vindt u op de website www.psaq.eu

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie. Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan: “Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.”

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze kandidaten. .
Het gaat over de volgende persoonsgegevens:
        • Uw naam en voornaam
        • Uw loon en loonfiches;
        • De persoonlijkheidstesten, rollenspelen, vragenlijsten,…

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Deze gegevens worden verzameld teneinde te kunnen identificeren wie de vragenlijst invulde, het doel van de vragenlijst is ondersteuning bij rekrutering, selectie, promotie, coaching en organisatieontwikkeling; als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

5. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van kandidaten worden 3 maanden bijgehouden. Na het verstrijken van de termijn van 3 maanden worden de gegevens anoniem gemaakt.. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving.

6. Wat zijn uw rechten als kandidaat?

    • Recht op toegang en inzage
 
   U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

    • Recht op verbetering, verwijdering en beperking

    U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
    U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dossieradministratie.
    U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

    • Recht van verzet

    U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

    • Recht van gegevensoverdracht

    U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

    • Recht van intrekking van de toestemming

    Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

    • Automatische beslissingen en profiling

    De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

    • Uitoefening van uw rechten

    U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met: Geert Fiers geert@geertfiers.com 0477/20 35 97.

    • Klachten

    U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

        Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
        Drukpersstraat 35,
        1000 Brussel,
        tel. +32 (0)2 274 48 00,
        fax +32 (0)2 274 48 35,
        e-mail:
commission@privacycommission.be.

7. Doorgifte aan derden

    Uw gegevens worden tijdens de hiervoor vermelde periode ter beschikking gesteld aan onze opdrachtgever die door u gekend is op het ogenblik dat u ons de gegevens verstrekt;
    zij worden niet aan derden doorgegeven tenzij op uw uitdrukkelijke vraag of toestemming vooraf.
    Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden,
    behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

    De veiligheidsmaatregelen op technisch vlak inzake firewalls en virusscans worden verzekerd door het bedrijf waar onze server gevestigd is :

        Thinfactory NV,
         Ikaroslaan 25,
        1930 Zaventem.

    Organisatorische maatregelen : procedure voor incidentenbeheer.